glava1.jpgDomov
Predstavitev društva
Izletniški odsek
Mladinski odsek
Markacijski odsek
Kolesarski odsek
Odsek za varstvo narave
Plezalna šola
Seznam vodnikov
Seznam opreme
Vodniški kotiček
Tabori
Zimska predavanja
Glasilo Planinski odmevi
Glasilo Planinski e-odmev
Fotogalerija

 Statistika
od oktobra 2008
št. obiskov:Pravila planinskega društva Fram
Na podlagi 9., 20. in 33. člena Zakona o društvih (Ur. l. RS, št. 69/95) je občni zbor Planinskega društva Fram dne, 15. 3. 1997 sprejel čistopis spremenjenih


P R A V I LA
PLANINSKEGA DRUŠTVA FRAM

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Planinsko društvo Fram (v nadaljnjem besedilu: PD) je prostovoljno, samostojno in nepridobitno združenje fizičnih oseb - planincev, ki se združujejo zaradi skupno določenih interesov na področju planinstva, opredeljenih v teh pravilih in v skladu z Zakonom o društvih.

2. člen

PD je pravna oseba zasebnega prava in ima svoj transakcijski račun.

3. člen

PD je društvo, ki deluje na območju Republike Slovenije in v tujini.

4. člen

S temi pravili določamo:

.    ime in sedež društva,
.    dejavnost, namen, naloge in cilje društva,
.    sodelovanje z drugimi društvi in zavodi,
.    zastopanje in predstavljanje,
.    način včlanjevanja in prenehanje članstva,
.    notranja organiziranost društva,
.    organe društva, njihovo delovno področje in njihova medsebojna razmerja,
.    sestav organov, način volitev članov organov ter njihovo mandatno dobo,
.    pravice in dolžnosti članov ter organov društva,
.    financiranje društva in način opravljanja nadzorstva nad razpolaganjem s finančnimi in drugimi materialnimi sredstvi,
.    notranjo organizacijo,
.    način zagotavljanja dela društva in način prenehanja društva in razpolaganje s premoženjem v takem primeru.


II. IME IN SEDEŽ

5. člen

Ime društva je:    PLANINSKO DRUŠTVO FRAM.
Skrajšano ime je:     PD FRAM.
Sedež društva je:     Fram 47, 2313 Fram

Upravni odbor lahko spremeni sedež društva.

6. člen

Žig PD Fram je okrogle oblike, premera 30 mm. V sredini je znak PD Fram. Na zgornji strani oboda je besedilo: Planinsko društvo, na spodnji strani pa Fram. PD uporablja tudi žig premera 20 mm.


III. SIMBOLI DRUŠTVA
7. člen

PD ima znak PD. Znak PD je: Cvet arnike / z razcvetelim in cvetočim cvetom/, steblom z listi/ na svetlozeleni podlagi pokončno ovalne oblike, ki jo obkroža napis Planinsko društvo Fram - v rumeni oz. zlati barvi na modri podlagi, v spodnjem delu je planinska markacija in letnica 19 72.

8. člen

Svečani simbol PD je prapor.

Prapor se razvije na občnem zboru ali na drugi društveni prireditvi.

Prapor je velikosti 120 X 85 cm.

Prapor se uporablja na občnem zboru, društvenih in drugih prireditvah, pogrebih, občinskih slovesnostih.


IV. DEJAVNOST, NAMEN, NALOGE IN CILJI DRUŠTVA

9. člen

Dejavnosti PD so naslednje:
.    organiziranje in izvajanje planinske, gorniške, alpinistične in plezalne dejavnosti za člane in širšo javnost,
.    organiziranje izletov, pohodov, vzponov, srečanj, orientacijskih tekmovanj, taborjenj in drugih oblik prostovoljnega planinskega delovanja,
.    vzgoja in izobraževanje o vseh oblikah planinskega delovanja med člani,
.    gradnja, opremljanje, označevanje in vzdrževanje planinskih poti,
.    skrb za varstvo planinske narave in zdravega človekovega okolja,
.    planinsko založništvo in izdajanje strokovne in druge planinske literature v skladu z zakoni, ki urejajo to področje,
.    opravljanje dejavnosti, ki so v interesu planinstva, gorništva, alpinizma in plezalne dejavnosti.

10. člen

Namen in naloga PD je, da:

.    vzpodbuja člane in druge občane, zlasti mladino k aktivnemu delovanju v naravi, predvsem v gorah zaradi spoznavanja prirodnih lepot, naravnih in kulturnih znamenitosti in telesno-kulturnih dejavnosti,
.    vzpodbuja s svojo dejavnostjo svoje člane v skromnosti, samostojnosti, tovarištvu, disciplini, vzajemnosti, srčni kulturi ter medsebojnemu spoštovanju,
.    opravlja naloge, ki so v zvezi z zdravo, smoterno in aktivno uporabo prostega časa v gorski naravi.

11. člen

PD dosega svoj namen tako, da:

.    goji planinsko prostovoljno dejavnost,
.    posreduje naravne lepote, zanimivosti planin in gora in življenje v gorah svojim članom in drugim občanom,
.    organizira izlete, pohode, vzpone, srečanja, predavanja, orientacijska tekmovanja in taborjenja,
.    vzgaja in izobražuje člane o vseh oblikah planinske in gorniške dejavnosti,
.    skrbi za vzgojo in izobraževanje planinskih in mladinskih vodnikov, mentorjev planinskih skupin, markacistov, varstvenikov narave, oskrbnikov in drugih strokovnih kadrov tako, da jih pošilja v ustrezne šole, tečaje, tabore in druge oblike izobraževanja, ki jih prirejata PZS in Meddruštveni odbori (v nadaljnjem besedilu: MDO),
.    skrbi za zagotavljanje potrebnih materialnih sredstev za delovanje društva,
.    gradi, upravlja in vzdržuje planinska pota,
.    skrbi za varnost planincev v gorah in drugih naravnih okoljih,
.    zalaga in izdaja strokovno in drugo planinsko literaturo ter propagandno in drugo gradivo v skladu z zakonom,
.    zbira in hrani predmete, darila, priznanja in dokumentacijsko gradivo, ki se nanaša na društvo in planinsko izročilo.

PD se lahko ukvarja tudi s pridobitno dejavnostjo in sicer:

.    založniška dejavnost - glasilo društva,
.    organiziranje predavanj.


V. SODELOVANJE Z DRUGIMI DRUŠTVI

12. člen

Zaradi uresničevanja svojih skupnih interesov je PD združeno z drugimi PD v PZS.

PD se združuje tudi v zveze, meddruštvene odbore ali druge oblike povezovanja ali sodelovanja z drugimi PD na območni, regijski, državni ali interesni ravni zaradi uresničevanja skupnih interesov.

13. člen

PD sodeluje z drugimi društvi in združenji pri izvajanju skupno dogovorjenih programov.

14. člen

PD sodeluje s tujimi PD ali sorodnimi društvi ter se z njimi dogovarja in sporazumeva o skupnih programih, ki morajo biti v skladu s temi pravili, Zakonom o društvih in pravnim redom Republike Slovenije.


VI. ZASTOPANJE IN PREDSTAVLJANE

15. člen

PD nastopa v pravnem prometu z drugimi v svojem imenu in za svoj račun. V pravnem prometu ga zastopa predsednik društva, ki je zastopnik društva.

16. člen

Predsednik PD zastopa in predstavlja PD.

V primeru odsotnosti ali zadržanosti predsednika PD, opravlja njegove naloge in pooblastila tajnik PD oz. član UO PD, ki ga predsednik pooblasti.


NAČIN UČLANJEVANJA IN PRENEHANJA ČLANSTVA, PRAVICE IN DOLŽNOSTI ČLANOV DRUŠTVA

17. člen

Član PD lahko postane vsak državljan Republike Slovenije, ki sprejema pravila in program društva, če prostovoljno poda pristopno izjavo in plača članarino za tekoče leto.
Če se v PD včlani mladoletnik do dopolnjenega 15. leta, podpiše pristopno izjavo njegov zakoniti zastopnik, ki ga tudi zastopa v organih PD.
Član PD je lahko tudi tuj državljan pod pogoji iz prvega odstavka tega člena.

18. člen

Člani PD so lahko tudi simpatizerji in častni člani.

19. člen

Častni člani so lahko redni člani in druge fizične osebe s posebnimi zaslugami s področja planinstva, strokovno - izobraževalnih in drugih področij, pomembnih za razvoj in napredek planinstva.
Častno članstvo PD je najvišje priznanje, ki ga lahko PD podeli svojemu članu za posebne zasluge za delo društva.
PD izjemoma lahko podeli to priznanje tudi drugemu občanu za izredne zasluge za delovanje društva.
PD podeli to priznanje na občnem zboru na predlog upravnega odbora.
Društveno priznanje se podeli ob okroglih obletnicah.

Pravice častnih članov so:
.    s predlogi, pobudami in razpravami sodelovati v organih društva,
.    dajanje iniciativ za poglobitev in širitev društvene dejavnosti,
.    sodelovati v društvenih aktivnostih.

Dolžnosti častnih članov so:
.    izpolnjevati sklepe organov društva,
.    sodelovati v aktivnostih, ki spadajo v društveno dejavnost.

Simpatizerji so fizične osebe, ki finančno, materialno ali na drug način podpirajo planinsko in ostalo društveno dejavnost.

Pravice simpatizerjev so:
.    s predlogi, pobudami in razpravami sodelovati v organih društva,
.    dajanje iniciativ za poglobitev in širitev društvene dejavnosti,
.    sodelovati v društvenih aktivnostih.

Dolžnosti simpatizerjev so:
.    izpolnjevati sklepe organov društva,
.    sodelovati v aktivnostih, ki spadajo v društveno dejavnost.

20. člen

Pravice članov PD so, da:
.    delujejo in odločajo o delu PD,
.    volijo in so lahko izvoljeni v organe PD in druga planinska društva,
.    dajejo predloge in pobude za delovanje PD,
.    so obveščeni o delu organov PD,
.    uživajo pravice, ki jih dajejo PD svojim članom.

21. člen

Dolžnosti članov PD so, da:
.    izvršujejo naloge, ki so jim zaupane,
.    s svojim delom izvajajo pravila PD in drugih planinskih društev, v katere je PD včlanjeno,
.    plačujejo članarino,
.    opravljajo še druge dolžnosti v skladu s pravili PD in PZS.

22. člen

Članstvo v PD preneha:
.    s smrtjo,
.    z izstopom iz PD,
.    zaradi neplačane članarine,
.    z izključitvijo.
Član PD je lahko izključen s sklepom častnega sodišča, če kršil ta pravila, Častni kodeks slovenskih planincev ali povzročil PD škodo.

23. člen

Član PD uveljavlja pravice do popustov in drugih članskih ugodnosti na podlagi članske izkaznice in dokazila o plačani članarini za tekoče leto, v mesecu januarju pa tudi z dokazilom o plačilu za preteklo leto.


VII. ORGANI DRUŠTVA

24. člen

Organi društva so:
.    občni zbor,
.    upravni odbor,
.    nadzorni odbor in
.    častno sodišče.

25. člen

Mandatna doba organov je dve leti.

26. člen

OBČNI ZBOR

Najvišji organ PD je občni zbor.
Občni zbor sestavljajo vsi člani PD.

27. člen


Občni zbor je lahko redni ali izredni.
Redni občni zbor mora biti enkrat letno.
Izredni občni zbor se skliče po potrebi.
Izredni občni zbor mora sklicati predsednik PD, kadar to zahtevata upravni ali nadzorni odbor ali tretjina članov društva. Če predsednik PD ne skliče izrednega občnega zbora v 30 dneh, ga skliče predlagatelj s tem, da določi predlog dnevnega reda in gradivo za sejo.

28. člen

Občni zbor je pristojen, da:
.    sprejema pravila ter spremembe in dopolnitve pravil,
.    sprejema pogodbo o ustanovitvi zveze in njene spremembe in dopolnitve,
.    sprejema program dela,
.    sprejema finančni načrt in zaključni račun,
.    razpravlja in odloča o poročilih in predlogih UO, NO in častnega sodišča,
.    odloča o predlogih, pobudah in prošnjah svojih članov,
.    voli in razrešuje predsednika PD ter 11 članov UO PD, tri člane NO in tri člane častnega sodišča,
.    odloča o pritožbah zoper sklepe častnega sodišča,
.    odloča o prenehanju društva,
.    imenuje delovna telesa občnega zbora (volilna komisija, kandidacijska komisija, komisija za sklepe),
.    odloča o drugih zadevah v skladu s predpisi in temi pravili.

Občni zbor vodi delovno predsedstvo.

29. člen

Volitve organov PD so praviloma tajne, občni zbor pa lahko sklene, da so javne.

30. člen

Občni zbor je sklepčen, če je ob predvidenem začetku navzočih najmanj polovica članov. Če ob predvidenem začetku občni zbor ni sklepčen, se začetek odloži za 15 minut, na kar je občni zbor sklepčen, če je prisotnih vsaj 30 članov.

31. člen

Sklep je sprejet, če je zanj glasovalo več kot polovica navzočih članov, razen glede prenehanja društva, odtujitve in razdelitve premoženja, za kar je potrebna 2/3 večina glasov navzočih članov društva in prisotnost 1/2 članov društva.

32. člen

Sklepi občnega zbora so obvezni za vse člane in organe PD.

33. člen

UPRAVNI ODBOR

Najvišji organ upravljanja PD med dvema občnima zboroma je upravni odbor (v nadaljnjem besedilu UO).
UO sestavljajo predsednik, podpredsednik, tajnik, blagajnik in člani odgovorni za posamezna področja.
Če se število članov UO med trajanjem mandata zmanjša do 1/3, lahko UO nadomesti nove člane, da bi delo lahko nemoteno teklo.
UO oblikuje za opravljanje nalog iz svojega delovnega področja občasna delovna telesa.

34. člen

UO je pristojen, da :
.    izvršuje sklepe občnega zbora,
.    daje navodila: sekcijam, odsekom in drugim oblikam delovanja društva ter spremlja njihovo delo,
.    izvršuje program dela ter ga po potrebi spreminja in dopolnjuje,
.    izvaja finančni načrt,
.    sprejema splošne akte, razen tistih, ki so v pristojnosti občnega zbora,
.    opravlja premoženje in sklade PD,
.    določa članarino in višino prispevkov za posamezne namene,
.    skrbi za zagotavljanje finančnih in drugih materialnih sredstev za izvajanje društvene dejavnosti,
.    imenuje stalna in občasna delovna telesa,
.    določa delegate in višje oblike povezovanja PD,
.    opravlja še druge tekoče zadeve in naloge v skladu s predpisi in temi pravili.

35. člen

Seje UO sklicuje predsednik ali član UO, ki ga predsednik pooblasti.
Seje UO so po potrebi.
Seja UO je sklepčna, če je navzočih najmanj polovica članov.
UO sklepa z večino glasov navzočih članov.
UO je za svoje delo odgovoren Občnemu zboru.

36. člen


NADZORNI ODBOR

Nadzorni odbor (v nadaljevanju: NO) ima tri člane.
NO izvoli izmed sebe predsednika in podpredsednika.
NO spremlja in nadzoruje delo vseh organov PD, zlasti pa celotno gospodarsko, finančno in materialno poslovanje.
Člani NO imajo pravico in dolžnost prisostvovati občnim zborom in sejam UO ter morajo imeti na razpolago vsa gradiva.
NO poroča o svojih ugotovitvah občnemu zboru in o njih sproti obvešča UO.
NO je za svoje delu odgovoren občnemu zboru.
NO je sklepčen, če so na seji prisotni vsi člani, sklepi NO pa veljajo, če dva člana glasujeta za.

37. člen

ČASTNO SODIŠČE

Častno sodišče (v nadaljnjem besedilu: ČS) ima predsednika in dva člana.
ČS izvoli izmed sebe predsednika in podpredsednika.
ČS obravnava grobe kršitve teh pravil in Častnega kodeksa slovenskih planincev, oziroma, če je član PD povzročil PD veliko škodo.
ČS lahko izreče naslednje ukrepe:
.    opomin,
.    javni opomin,
.    prepoved opravljanja funkcije za največ dve leti in
.    izključitev iz PD.
Član PD se lahko zoper sklep ČS pritoži občnemu zboru v roku 30 dni od vročitve sklepa. O pritožbi odloča občni zbor na prvem sklicu.

ČS je za svoje delo odgovorno občnemu zboru.
ČS veljavno odloča, če so na seji prisotni vsi člani. Sklep je sprejet, če zanj glasujeta dva člana.

38. člen

PD lahko ustanovi za lažje in smotrnejše izvajanje skupno dogovorjenih nalog: odseke, sekcije, skupine in druge oblike organiziranosti. So metoda dela članov po interesnem principu. Niso pravne osebe, nimajo svojega računa in morajo delovati v skladu s statutom društva. Predsednik je član UO društva in mora 1-krat letno poročati UO in občnemu zboru. Člani sekcije so lahko le redni člani društva. Naloge, število članov, predsednika določi UO z ustanovitvijo odseka, sekcije, skupine ali druge oblike organiziranosti.


VIII. FINANCIRANJE, UPRAVLJANJE S PREMOŽENJEM TER OPRAVLJANJE NADZORSTVA NAD RAZPOLAGANJEM S FINANČNIMI SREDSTVI IN PREMOŽENJEM

39. člen

PD lahko pridobiva sredstva za svoje delovanje:
.    s članarino,
.    iz naslova materialnih pravic in dejavnosti PD,
.    z darili in volili,
.    s prispevki donatorjev,
.    iz javnih sredstev in
.    iz drugih virov.
Če društvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za izvajanje dejavnosti, za katero je bilo ustanovljeno.

40. člen

Javnost finančno-materialnega poslovanja je zagotovljena s pravico članov PD do vpogleda v finančno-materialno dokumentacijo.

41. člen

Odredbodajalec za izvajanje finančnega načrta je predsednik PD, v njegovi odsotnosti pa tajnik oz. član, ki ga predsednik pooblasti.

42. člen

Nadzorstvo nad finančno - materialnim poslovanjem PD opravlja NO v skladu s temi pravili.
Nadzor nad zakonitostjo, namembnostjo, gospodarno in učinkovito porabo javnih sredstev, ki jih društvo prejme za izvajanje svoje dejavnosti, opravlja računsko sodišče.

43. člen

PD je dolžno voditi evidenco o svojem premoženju v skladu z računovodskimi standardi za društva.
Poročilo o poslovanju, ki ga obravnava in sprejme občni zbor, mora prikazovati resnično stanje o premoženju in poslovanju društva.
PD je dolžno s svojim premoženjem s katerim upravlja in razpolaga gospodariti kot dober gospodar.
Vsaka delitev premoženja društva med člane je nična.


IX. JAVNOST DELA

44. člen

Delo PD je javno. Javnost dela je zagotovljena s tem, da so sestanki, na katerih se obravnava delo PD dostopni vsem članom in drugim občanom in jim je tako dana možnost, da se seznanijo z delom društva.

45. člen

PD obvešča javnost o svojem delu preko oglasne deske, obvestil, glasila PD, sredstev javnega obveščanja, tiskovnih konferenc ali na drug primeren način.

46. člen

Člani PD imajo pravico biti obveščeni o delovanju in poslovanju PD ter drugih vprašanjih, ki so pomembna zanje.

47. člen

Za uresničevanje javnosti dela in obveščanja so odgovorni:
.    predsednik PD,
.    tajnik PD,
.    člani UO, ki jih predsednik pooblasti.

POKROVITELJSTVO

48. člen

Državni organi, lokalne skupnosti in njihovi organi, gospodarske družbe, zavodi ter druge institucije, lahko prevzamejo pokroviteljstvo nad PD ali posamezno prireditvijo.

Pokroviteljstvo se uredi s posebno pogodbo.

X. NAČIN PRENEHANJA DRUŠTVA IN RAZPOLAGANJE S PREMOŽENJEM

49. člen

PD lahko preneha po volji članov s sklepom občnega zbora ali po samem zakonu.
Po samem zakonu društvo preneha, če dejansko preneha delovati ali če deluje v nasprotju s pravnim redom Republike Slovenije.
Občni zbor sprejme sklep o prenehanju PD in razdelitvi premoženja z 2/3 večino navzočih članov.
V tem sklepu mora biti navedeno po imenu dejavnosti sorodno PD, na katero se po poravnavi vseh obveznosti prenese premoženje društva. Proračunska sredstva se vrnejo v proračun.
Če premoženje ni razdeljeno s sklepom občnega zbora, preide na PZS.
O sklepu o prenehanju PD mora predsednik PD ali zastopnik društva, ki ga občni zbor pooblasti, v 30 dneh obvestiti Upravno enoto, pri kateri je PD registrirano.


XI. KONČNE DOLOČBE

50. člen

Spremenjena pravila društva so bila sprejeta na občnem zboru PD dne 15. 3. 1997 in začno veljati, ko jih potrdi Upravna enota Maribor. Z dnem sprejetja spremenjenih pravil PD, prenehajo veljati vsi prej sprejeti akti in pravila PD Fram.

Fram, dne 15. 3. 1997

TAJNIK PD FRAM:
Jože BOBOVNIK
PREDSEDNICA PD FRAM:
Stanka VOBIČ

 
PD Fram © 2008